Back to All Events

Redaktör för Parnass

Jag har blivit redaktör för Parnass tillsammans med Margareta Lilja-Svensson. Parnass ges ut av DELS, De Litterära Sällskapen, en samlingsförening för litterära sällskap i Sverige.

CAT Som, juntament amb Margareta Lilja- Svensson, el nou cap de redacció de la revista literària Parnass, que és editada per DELS, l'associació que agrupa les associacions literàries de Suècia.

CAS Soy, junto a Margareta Lilja-Svensson, el redactor jefe de la revista literària Parnass, que se edita a través de DELS, la asociación que agrupa las asociaciones literarias de Suecia.